Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Jednym z NAS – takie hasło przyświecało spotkaniom z uczniami Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

W ostatnich dniach uczniowie klas maturalnych zduńskowolskiego "elektronika" mieli okazję porozmawiać na temat swoich przyszłych planów zawodowych. Z wymogami, które musi spełniać kandydat oraz procedurą rekrutacji do służby w Policji zapoznawał młodzież policjant i pracownik kadrowy.

Policjant oraz pracownik zespołu kadr udzielali informacji na temat możliwości podjęcia służby w Policji, a szczególnie na temat przebiegu i etapów rekrutacji. Przedstawiciele zduńskowolskiej komendy omówili specyfikę służby w Policji, a także podkreślali perspektywy dalszego rozwoju zawodowego, jakie gwarantuje służba w "niebieskim mundurze". Zebrani z ciekawością przysłuchiwali się ofercie pracy. Organizatorzy spotkania chętnie odpowiadali na pytania oraz udzielali informacji i porad na temat doboru do służby, a także zachęcali do podjęcia wyzwania, jakim bez wątpienia jest służba w Policji.

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

 • gwarancję stałych warunków pracy;

 • ciekawą pracę;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • różnorodny system szkoleń;

 • precyzyjny system wynagrodzenia;

 • rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Wojewódzkiej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji, każdej innej jednostce Policji na terenie kraju oraz pod adresem http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).